Voorwaarden veiligheid, aansprakelijkheid & vrijwaringen

 • Bespeler doet het theater uiterlijk een week voor de speeldatum een door een Arbo-dienst afgegeven certificaat toekomen, waaruit blijkt dat de productie aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet (Productie-RIE).
 • Wanneer dit certificaat niet in het bezit is van het theater, kan het theater de voorstelling afgelasten en zal de bespeler de door het theater geleden schade (gemaakte kosten en gederfde inkomsten) vergoeden aan het theater. Het theater stuurt voor deze schade een factuur die door de bespeler binnen een maand na ontvangst betaald zal worden.
 • Partijen verplichten zich de veiligheid van een ieder in het theater zoveel mogelijk te waarborgen. Onder theater wordt in dit verband mede begrepen de eventuele laad- en losruimte alsmede parkeerplaatsen buiten het gebouw waarin het theater is gevestigd, voor zover deze worden gebruikt bij werkzaamheden ter voorbereiding van de voorstelling.
 • Partijen zijn gehouden te werken volgens procedures die voldoen aan de wettelijke gestelde eisen conform Arbo-wet en de Arbeids- en Rusttijdenwet ca.
 • Bespeler zendt tijdig, doch uiterlijk vier weken voor de voorstelling, een volledig ingevulde technische informatie aan het theater. Aan de hand van deze lijst overleggen theater en bespeler over eventueel te treffen bijzondere voorzorgsmaatregelen in verband met de veiligheid.
 • Bespeler zal het theater uit eigen beweging tijdig informeren omtrent eventuele bijzondere gevaren aan de door bespeler te gebruiken materialen en/of te volgen werkwijze.
 • Het theater heeft het recht de door bespeler gebruikte materialen en diens werkwijze te allen tijde te controleren.
 • De activiteiten, de inrichting en de te gebruiken materialen en apparatuur van de huurder dienen te allen tijde te voldoen aan de geldende wettelijke (veiligheids)eisen en brandweervoorschriften. Deze zaken ter beoordeling van de toneelmeester of diens vervanger.
 • Indien de veiligheid van personen en of goederen door de door bespeler gebruikte materialen en/of gehanteerde werkwijze in gevaar komt of zou kunnen komen, een en ander ter uitsluitende beoordeling van het theater, heeft het theater het recht de voorstelling te annuleren. Alle schade als gevolg van een annulering komt in dat geval voor rekening van de bespeler.
 • Bespeler vrijwaart het theater van alle aanspraken door derden als gevolg van een annulering van een voorstelling op grond van de hierboven omschreven voorwaarden.
 • De in de ruimte van de verhuurder aanwezige apparatuur mag uitsluitend door eigen personeel van verhuurder worden bediend.
 • Toegang tot de dienstruimten is zonder begeleiding door één van de personeelsleden van verhuurder verboden.
 • Op de dag dat de productie is gebouwd zal aan de hand van een checklist van de toneelmeester nog een laatste controle worden uitgevoerd.