Visie, missie & kernwaarden

Visie

Het van betekenis willen zijn voor iedereen heeft het Parktheater altijd als een lovenswaardig streven gezien. Van betekenis zijn in een samenleving betekent onderdeel zijn van die samenleving. We zijn onderdeel van het grotere geheel. Met de verantwoordelijkheid voor samen. En daarbinnen een essentiële rol voor kunst, cultuur en creativiteit. 

Het Parktheater gaat op zoek nieuw evenwicht dat meer rekening houdt met verschillende doelgroepen. Met diversiteit en inclusiviteit. Dat rekening houdt met wereld om ons heen.

Het Parktheater verbindt zich sinds 2020 aan de sustainable development goals (SDG’s). Deze 17 door de Verenigde Naties benoemde duurzaamheidsdoelen moeten gaan zorgen voor een betere wereld in 2030. Als Parktheater kunnen we niet de hele wereld redden, maar op onze eigen culturele en theatrale vierkante meter kunnen we wel alles uit de kast halen om een bijdrage te leveren. Met ons programma, onze projecten en verbindingen in kunst, cultuur en creativiteit. 

Het Parktheater wil duurzaam, holistisch en verbindend zijn. We geloven dat mensen het verschil maken. We willen een theater zijn dat zorgt dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Om het podium te bezoeken. Het podium aan te raken. Het podium te pakken. Iedereen is welkom en uitgenodigd om deel te nemen. 

Het Parktheater zet theater in om de blik te verruimen en perspectieven te bieden. Om een leukere, mooiere stad te krijgen. 

Missie 

Meer Dan Jij...
Het Parktheater heeft als missie actief op zoek te gaan naar inspiratie, inspiratie te brengen en te delen. Bewust de dialoog op te zoeken over actuele thema’s. Actief op zoek te gaan naar die ander. Actueel te zijn in ons programma en onze projecten. In de zalen en op locatie de bezoeker de kans geven zichzelf en de ander te herontdekken. 

De inspiratie blijven we overal vandaan halen en plukken. Met werklust zetten we het om in daden. En daardoor raken we aantoonbaar de harten van anderen. En maken we de dromen van ons samen waar. Sluiten we beter aan bij grotere doelen en bewegingen om de wereld een betere plaats te laten zijn voor iedereen.

Kernwaarden

Om de missie van Meer Dan Jij... krachtig te kunnen ondersteunen, kiezen we dan ook voor deze kernwaarden die ons helpen actiever, dwingender en minder vrijblijvend op te stellen. 

Maak dromen waar - dan wordt het mooier en echter dan jij denkt
Dromen uitdragen is niet meer voldoende. Dromen waarmaken wordt het activerende devies. Voor makers, artiesten, publiek, inwoners en medewerkers.

Creëer trots dan voelt het beter dat jij denkt
Nog trotser durven zijn op wat we doen en waarom we het doen. Artiesten, publiek en inwoners meenemen in die trots.

Doe anderhalve stap moediger - dan kan er meer dan jij denkt
Meer moed tonen om dichter bij die ander te komen. 

Lach om jezelf en met de ander - dan opent zich meer dan jij denkt
Humor blijft van het grootste belang. Wie om zichzelf kan lachen, houdt gezonde afstand tot zijn eigen ego. Wie met de ander kan lachen maakt een opening. In beide gevallen komt er ruimte voor een twist, een bocht, een inzicht met nieuw perspectief.

Breng het samen - dan ontstaat er meer dan jij denkt 
Door mensen, middelen en mogelijkheden samen te brengen komt een plan, een idee, een wens, een ontmoeting dichterbij en tot stand. 

Geef energie - dan stroomt het makkelijker dan jij denkt
Om ons te kunnen inzetten voor de stad en het theater moeten we ‘aan staan’: alert zijn op wat er gebeurt en wat er verandert in de wereld, onderdeel willen zijn van die verandering. En dat uitstralen in ons handelen en onze ontmoetingen.