RAAK!

Wat is RAAK!?


De missie van RAAK! is om, door het inzetten van cultuur, sociaal culturele tegenstellingen en vooroordelen in de (Eindhovense) samenleving zichtbaar te maken en tegen te gaan. Cultuur(educatie) is een uitstekend middel om de dialoog aan te gaan met verschillende groepen in de maatschappij en zo de verbinding te zoeken en wederzijdse vooroordelen te nuanceren of weg te nemen. RAAK! richt zich op een groep kwetsbare jongeren en spreekt hun creatieve talent aan. Hierdoor wordt ze de kans geboden hun eigen talent te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Doelstellingen

  • Verkleinen afstand tot (het actief deelnemen aan) cultuur
  • Wegnemen van bestaande vooroordelen
  • Aanbieden van een ander perspectief
  • Versterken van weerbaarheid en vergroten van het gevoel van eigenwaarde
  • Creëren van een groepsproces
  • Kennis maken met arbeidsmogelijkheden culturele sector
  • Drempel voor het instromen in het reguliere culturele aanbod verlagen

Geschiedenis


In 2012 kwamen drie studenten theater- film- en televisiewetenschappen met het plan om een ‘talentenjacht maar dan anders’ te organiseren in het Parktheater. Voor hen was het een uitgelezen kans om de opgedane theoretische kennis in de praktijk te brengen en voor het Parktheater gaf het de mogelijkheid om een nieuwe activiteit voor een nieuwe doelgroep te organiseren.

Professionele coaching

Het idee was om, na audities, een groep kinderen in de basisschoolleeftijd professioneel te coachen en zo een gevarieerde voorstelling te produceren. Het moest uitdrukkelijk meer zijn dan een wedstrijd of afvalrace. Voor de kinderen stond het leerproces centraal, ze kregen de kans om op een eerlijke manier hun talent te ontwikkelen en leerden wat er zoal bij komt kijken om een voorstelling in elkaar te zetten. Op deze manier heeft er zowel in 2013 als in 2014 een succesvolle RAAK! plaatsgevonden.

Duwtje in de rug

Hoewel de projecten in 2013 en 2014 zeer succesvol waren, zowel wat betreft geboden kwaliteit en variëteit, aantal deelnemers en publieksbelangstelling, ging men toch op zoek naar verdieping. Bij navraag bleek een grote meerderheid van de deelnemende kinderen al eerder in het theater te zijn geweest. Hetzij voor een voorstellingsbezoek, hetzij voor een auditie. Het besef drong door dat het hier ging om een groep kinderen die ook zonder ons ‘duwtje in de rug’ er wel zou komen. Zij hadden genoeg mogelijkheden en werden door ouders of door school reeds voldoende gestimuleerd om hun talent te ontdekken en ontwikkelen.

Nieuwe RAAK!

Hoe mooi zou het zijn wanneer met RAAK! kinderen bereikt werden die een veel grotere afstand tot (het deelnemen aan) cultuur hebben? Kinderen die evengoed getalenteerd zijn maar een ‘duwtje’ wel echt nodig hebben om dat talent te ontdekken en/of te ontplooien. Het idee van een nieuwe RAAK! was geboren.

Partners


Om de doelstellingen van het project in de volle breedte waar te kunnen maken is er een samenwerking ontstaan van drie partijen. Al deze partijen dragen vanuit hun eigen achtergrond kennis en ervaring evenredig bij aan de realisering van het project.

Parktheater Eindhoven

Parktheater introduceerde in 2012 het innovatiefonds thinX (theater en innovatie 10.0). Onder deze noemer vindt een veelvoud aan activiteiten plaats, die niet alleen leuk en goed zijn om nu te doen, maar die allemaal ook een bijdrage leveren aan het theater van de toekomst. En aan onze kennis van die toekomst en mogelijke invloed op die toekomst.

Binnen thinX zijn er vier speerpunten: talentontwikkeling, de samenleving, generaties en wetenschap. RAAK! is een project onder de paraplu van thinX met als doel om jongeren die om verschillende redenen een grote afstand tot cultuur hebben, actief te betrekken bij het cultureel maakproces.

Summa Plus

Summa Plus is opgericht in 2006 binnen wat toen nog ROC Eindhoven heette en heeft als belangrijkste doel het terugdringen van ongediplomeerde uitstroom. Het beoogde effect is om deelnemers weer perspectief te bieden. Het is het binnenboord houden van de jongeren ‘binnen het systeem’, in een positieve spiraal.

De leerlingenpopulatie van Summa Plus is erg divers; veel jongeren met leer- en gedragsproblemen en een sterk toegenomen groep anderstaligen. De overtuiging is dat het bezoeken van of deelnemen aan cultuur positief kan bijdragen om de doelstelling 'redzaam maken voor de maatschappij' te realiseren en kan helpen om deze jongeren 'binnen boord' te houden.

Dynamo

Dynamo jeugdwerk (onderdeel van Lumens) is een creatief platform voor jong talent en noemt zichzelf jongerencentrum, podium, workshopruimte en school in één. Ontstaan in de jaren 80 vanuit een protestants-christelijke achtergrond, biedt Dynamo jeugdwerk jongeren al vanaf die tijd een plek in Eindhoven om zich te ontwikkelen in hun subcultuur.

Dynamo jeugdwerk reageerde direct positief en is actief mee gaan denken hoe het project inhoud gegeven kon worden.