gO grOw - Het GroeiGesprekSpel

Parktheater Eindhoven is de trotse bedenker van het gO grOw - Het GroeiGesprekSpel.

gO grOw is het spel dat de dialoog tussen medewerker en leidinggevende wil verbeteren. Voor wie nog niet zo goed met de ander praat, dé kans om in gesprek te raken. Voor wie al wel goed met de ander praat, een kans om echte persoonlijke verbeterslagen te maken. En voor wie al heel erg goed met de ander praat, een kans om de samenleving te verbeteren. Inmiddels is het spel in zowel een Nederlandse, als in een Engelse versie verkrijgbaar.

De bedoeling is om door middel van gesprekken, argumenten, visies, ontboezemingen, grappen, lachsalvo's en misschien een traan samen een weg naar het midden van het spelbord te vinden en zo 'het beste uit jezelf en de ander' te halen.

Ondertussen is gebleken dat het innovatieve maatwerkspel veel breder inzetbaar is dan alleen bij het Parktheater en helemaal past in het 'nieuwe beoordelen' volgens de normen van de toekomst.

Indien u interesse heeft in dit unieke spel (€ 149,95 per spel, excl. BTW en verzendkosten), volledig ontwikkeld door de medewerkers van het Parktheater, neem dan gerust contact op met Marjon Reus via groeispel@parktheater.nl.
Vermeld in uw e-mail:

 • Naam bedrijf
 • Contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Factuuradres
 • Postcode/Plaats
 • Nummer Kamer van Koophandel
 • BTW-nummer
 • De keuze voor het Nederlandstalige of Engelstalige spel

"Afgelopen zomervakantie las ik een artikel over hoe er binnen het Parktheater omgegaan wordt met werkgeluk en ik moet zeggen; daar werd ik behoorlijk enthousiast van! Toen ik een week later las over de week van het werkgeluk en de mogelijkheid om bij jullie langs te gaan, hoefde ik daar geen moment over te twijfelen.
Mijn verwachtingen zijn vorige week meer dan waargemaakt! Ik vond het heel inspirerend om te horen hoe er geluisterd wordt naar de medewerkers, zowel als het gaat om ontwikkelwensen, maar ook als het gaat om initiatieven zowel binnen als buiten het theater.
Wat het spel voor mij interessant maakt, is dat je op een -voor mij- hele andere manier met elkaar in gesprek gaat; minder over de inhoud en meer over de mens. Iets wat ik tot op zekere hoogte mis binnen de organisatie waar ik op dit moment werkzaam voor ben en waarvan ik denk dat wanneer hier meer aandacht voor zou zijn, het een win-win situatie oplevert voor zowel het personeel als de organisatie. Maar ergens iets van vinden is makkelijk. De vraag is natuurlijk; hoe kan het anders? Daar heb ik vorige week bij jullie zeker inspiratie over opgedaan, welke ik deze week ga delen binnen mijn eigen organisatie." - Femke Veenings


Privacystatement
In ons privacystatement staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Leestip
Gea Peper heeft meer dan 25 jaar (internationale) ervaring op het gebied van management consulting en HR en is oprichter van het HappinessBureau. Samen met Heleen Mes schreef zij een gloednieuw boek vol handvaten voor het creëren van nog meer werkgeluk.  

Happy People Better Business
Op 20 maart vindt het grootste landelijke werkgeluk congres Happy People Better Business plaats. Binnenkort kunt u hiervoor inschrijven. 

Arrangementen
Om de bewustwording rondom geluk een stimulans te geven binnen uw team of organisatie kunt u tevens de Gelukswandeling boeken (vanaf 8 personen). Geluk hebben medewerkers namelijk voor een heel groot deel zelf in de hand en is dus ‘maakbaar’. Ontdek dit in een praktische workshop van de Gelukscoaches van het Parktheater.

Inhoud arrangementen:

 • Uitleg gO grOw - Het GroeiGesprekSpel in Parktheater Eindhoven (kosten afhankelijk van groepsgrootte/tijdsduur)
 • Gelukswandeling binnen in het Parktheater of buiten in het Stadswandelpark, combinatie is ook mogelijk

Kosten:

 • gO grOw - Het GroeiGesprekSpel-workshop: indicatie 8-10 personen vanaf € 250,= excl. BTW
 • Gelukswandeling: € 19,50 per persoon (vanaf 16 personen € 15,50 per persoon)

Bovenstaande kunt u combineren met een bijeenkomst van uw eigen organistie of gebruiken als een boeiende teambuilding-sessie.

Vragen? Neem contact op met Antonio Philips of Marjon Reus 040 - 2156103 /reus@parktheater.nl

Veel spelplezier!

------------------------------------------------------------------------------------------

Parktheater Eindhoven is the proud creator of
Go Grow – The conversation game about growth and development

Go Grow is the game designed to improve communication between employees and supervisors. For those who do not yet converse well with others, it gives them a chance to engage in conversation. For those who already converse willingly with others, it gives them a chance to make personalized improvements. And for those who already converse well and with ease amongst others, it gives them an opportunity to make improvements to the community. The game is now available in both a Dutch and an English version.

The goal of the game is to work your way to the center of the game board through means of conversations, debates, visions, outpourings, jokes, bursts of laughter and perhaps a tear, and thus, to get 'the best out of yourself and others’.

Over time, it became apparent that this innovative game, originally tailor-made for the Parktheater, could be useful to companies far and wide in that it fits perfectly with the trending 'new assessment' of the future.

If you are interested in purchasing this unique game (€149.95 per game, excluding VAT and shipping costs), solely developed by employees of the Parktheater, please contact
Marjon Reus via groeispel@parktheater.nl.
Include the following in your e-mail:

 • Company name
 • Contact person
 • Telephone number
 • Email address
 • Billing address
 • Post code / City
 • Chamber of Commerce number
 • VAT number
 • Your choice for a Dutch or English game

"Last summer, I read an article about how Parktheater handels happiness at work and I have to say, that made me very enthusiastic! When I read a week later about the Week of Happiness and the opportunity to visit you I did not have to doubt that for a moment.
My expectations were more than fulfilled last week! I found it very inspiring to hear how people listen to it, when it comes to development needs, but also when it comes to initiatives both inside and outside the theater.
What makes the game interesting for me is that you enter into a conversation with each other in a very different way; less about the content and more about people. Something that I miss to a certain extent within the organization that I am currently working for and that I think that if more attention is paid to this, it will create a win-win situation for both the staff and the organization. But an opinion about something is easy. The question is, of course; how can it be different? I gained some inspiration from you last week, which I will share this week within my own organization. "- Femke Veenings


Privacy statement
Our privacy statement gives information about how we handle personal data.

Reading tip
Gea Pepper has more than 25 years of (international) experience in the field of management consulting and HR and is founder of the Happiness Bureau. Together with Heleen Mes she wrote a brand new book full of handles for creating even more work happiness.

Happy People Better Business
On 20 March the biggest national happiness for the Happy People Better Business conference will take place. Soon you can register for this.

Special package
To enhance awareness about happiness within your team or organization, you can also book a Happiness Walk (Gelukswandeling) (minimum 8 people). Happiness is ‘creatable’ and employees play a big part in creating their own happiness. Discover this in a practical workshop given by the Happiness Coaches of the Parktheater.

Additional game related offerings:

 • Detailed explanation of Go Grow - The conversation game about growth and development at Parktheater Eindhoven (price is dependent on group size and duration)
 • Happiness Walk (Gelukswandeling) inside the Parktheater or outdoors in the Stadswandelpark, an indoor/outdoor combination is also possible.

Prices:

 • Go Grow - The conversation game about growth and development workshop: suitable for 8-10 people, starting at €250 (excl. VAT)
 • Happiness Walk (Gelukswandeling): €19.50 per person (for 16 people or more, €15.50 per person)

The activities above can be combined with a meeting or gathering at your own organization or can be used as a stimulating team-building session.

Questions? Please contact Antonio Philips or Marjon Reus at 040 - 2156103 or via email at reus@parktheater.nl


Enjoy! 


 

 

Winkelmandje

U heeft geen voorstellingen in uw winkelmandje.

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.